Nationella organisationer och förbund

Föreningen Bipolarna
Bipolarna är en patientförening på nätet, ett socialt nätverk med, diskussionsforum, chatt, community, blogg och en sektion med fakta och information om sjukdomen. Webbplatsen fungerar som en mötesplats för de som har bipolär sjukdom och deras anhöriga.
www.bipolarna.se

SPH – Riksföreningen för social och psykisk hälsa
SPH är en kamratstödjande förening. Målet med verksamheten är att förhindra att människor blir utslagna samt att stödja och hjälpa dem som råkat ut för svåra situationer beroende på sociala eller psykiska skäl. Föreningen finns i Jönköping.
www.rsph.se

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Schizofreniförbundet är en intresseorganisation med både brukar- och närståendeperspektiv som arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
www.schizofreniforbundet.se

Riksförbundet Attention
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Förbundet arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
www.attention-riks.se

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
SPES är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.
www.spes.se

NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa
NSPH är ett nätverk för organisationer som representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Nätverket har 10 ordinarie medlemmar och 3 associerade medlemmar. Ordinarie är: Riksföreningen Anorexi/Bulimi – kontakt, Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, Riksförbundet Attention, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet ungdom för social hälsa, Schizofreniförbundet, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, Svenska OCD-förbundet Ananke, Sveriges Fontänhus och Svenska ångestsyndromsällskapet. Associerade medlemmar är: Föreningen Balans, Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika och Kriminellas revansch i samhället.
www.nsph.se

Jourtelefoner och internationella föreningar

Nationella Hjälplinjen
Nationella Hjälplinjen erbjuder professionellt, anonymt och kostnadsfritt stöd och hänvisning. Både den som är sjuk och anhöriga kan vända sig till Nationella Hjälplinjen. Jourtelefon för kris- och stödsamtal är öppen mellan 13-22 alla dagar i veckan.
Telefon nr: 020-22 00 60
www.hjalplinjen.se

Föreningen Psykisk hälsa
Föreningen arbetar förebyggande för att främja den psykiska hälsan i samhället. De arbetar genom att påverka politiker, sprida kunskap och ge stöd genom Föräldratelefonen.

Föräldratelefonen
Via föräldratelefonen kan du få råd och stöd från psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet.
Telefon nr: 020-852000
www.psykiskhalsa.se (Klicka på fliken ”Föräldratelefonen”)

Sjukvårdsrådgivningen
Sjukvårdsrådgivningen ”1177” är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Hit kan du ringa om du eller någon i din närhet är sjuk och du är osäker på om det är läge att söka vård eller ej.
Telefon nr: 1177
www.1177.se

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)
EUFAMI är den europeiska paraplyorganisationen för intresseorganisationer i Europa. EUFAMI främjar välbefinnandet hos familjer och anhöriga som berörs av svår psykisk ohälsa och värnar om deras intressen. Information om europeiska, nationella och regionala förbund och organisationer finns på hemsidan.
www.eufami.org

GAMIAN -Europe
En brukardriven paneuropeisk organisation vilken företräder de intressen och rättigheter som personer berörda av psykisk sjukdom har.
www.gamian.eu

World federation of mental health
Internationell organisation för främjandet av psykisk hälsa.
www.wfmh.global

MHE – Mental Health Europe
Mental health Europe är en europeisk paraplyorganisation med syfte att främja god psykisk hälsa, förebygga psykiska hälsoproblem, förbättra vården för psykiskt sjuka samt att verka för att användare av tjänster kring psykisk hälsa och deras närstående skall ingå i ett socialt sammanhang och omfattas av de mänskliga rättigheterna.
www.mhe-sme.org

ENUSP – European network of (ex-) users and survivors of psychiatry
ENUSP är ett initiativ för att ge före detta brukare av psykiatriska tjänster ett forum att kommunicera och utbyta erfarenheter i.
www.enusp.eu