Nationella organisationer och förbund

Föreningen Balans
Förening för personer som upplever depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder. Närstående kan genom föreningen också få information, råd, hjälp och stöd. Föreningen finns på flera platser lokalt i Sverige.
www.balansriks.se

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
Schizofreniförbundet är en intresseorganisation med både brukar- och närståendeperspektiv som arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
www.schizofreniforbundet.se

Riksförbundet Attention
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Förbundet arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.
www.attention.se

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
SPES är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.
www.spes.se

NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa
NSPH är ett nätverk för organisationer som representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Nätverket har 10 ordinarie medlemmar och 3 associerade medlemmar. Ordinarie är: Riksföreningen Anorexi/Bulimi – kontakt, Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, Riksförbundet Attention, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet ungdom för social hälsa, Schizofreniförbundet, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, Svenska OCD-förbundet Ananke, Sveriges Fontänhus och Svenska Ångestsyndromsällskapet. Associerade medlemmar är: Föreningen Balans, Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika och Kriminellas revansch i samhället.
www.nsph.se

Jourtelefoner och internationella föreningar

Föreningen Psykisk hälsa
Föreningen arbetar förebyggande för att främja den psykiska hälsan i samhället. De arbetar genom att påverka politiker, sprida kunskap och ge stöd genom Föräldralinjen.

Föräldralinjen
Via föräldratelefonen kan du få råd och stöd från psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. www.mind.se (Klicka på fliken ”Föräldralinjen”)
Telefon nr: 020-85 20 00

Sjukvårdsrådgivningen
Sjukvårdsrådgivningen ”1177” är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Hit kan du ringa om du eller någon i din närhet är sjuk och du är osäker på om det är läge att söka vård eller ej.  www.1177.se
Telefon nr: 1177

European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)
EUFAMI är den europeiska paraplyorganisationen för intresseorganisationer i Europa. EUFAMI främjar välbefinnandet hos familjer och anhöriga som berörs av svår psykisk ohälsa och värnar om deras intressen. Information om europeiska, nationella och regionala förbund och organisationer finns på hemsidan.
www.eufami.org

GAMIAN-Europe
En brukardriven paneuropeisk organisation vilken företräder de intressen och rättigheter som personer berörda av psykisk sjukdom har.
gamian.eu

MHE – Mental Health Europe
Mental health Europe är en europeisk paraplyorganisation med syfte att främja god psykisk hälsa, förebygga psykiska hälsoproblem, förbättra vården för psykiskt sjuka samt att verka för att användare av tjänster kring psykisk hälsa och deras närstående skall ingå i ett socialt sammanhang och omfattas av de mänskliga rättigheterna.
www.mhe-sme.org

ENUSP – European network of (ex-) users and survivors of psychiatry
ENUSP är ett initiativ för att ge före detta brukare av psykiatriska tjänster ett forum att kommunicera och utbyta erfarenheter i.
www.enusp.org