Anhörig
Vän eller familjemedlem som stöttar en person som har en sjukdom

Antidepressiv medicin
Medicin som används för att behandla depression.

Antipsykotika
Medicin som används vid ett antal psykiska sjukdomstillstånd, däribland bipolär sjukdom

Atypisk antipsykotika
Nyare typ av antipsykotika som används vid ett antal psykiska sjukdomstillstånd, däribland bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom typ 1
Form av bipolär sjukdom där depression och minst en manisk period förekommit

Bipolär sjukdom typ 2
Form av bipolär sjukdom där depression och lindrig mani (hypomani) förekommit, men utan svår mani.

Blandperiod
Period där både depressiva och maniska symptom uppträder samtidigt.

Depression
Känsla av djup nedstämdhet där minskad energi, känslor av hopplöshet och skuld, aptitlöshet och störd sömn kan ingå

Period
Period av återkommande symptom, som kan vara av manisk, depressiv, hypoman eller blandad karaktär

Hypomani
Lindrigare form av mani där stämningsläget är förhöjt utan att avsevärt påverka personens aktiviteter i vardagslivet

Komorbiditet
Samsjuklighet. Ett sjukdomstillstånd som förekommer samtidigt som ett annat

Mani
Intensiv uppvarvning och ökad energi som kan vara förenade med minskat tålamod/irritation, ohämmat socialt beteende, lyckokänsla och alltför stor optimism samt minskat sömnbehov.

Manodepressivitet
Äldre term för bipolär sjukdom.

Stämningsstabiliserande medicin
Medicin som används för att förhindra svängningar i stämningsläge.

Psykos
Ett tillstånd där man förlorar verklighetsuppfattningen. Att höra röster och/eller att ha vanföreställningar kan ingå.

Referens
Vetenskapligt ord för hänvisning. Förkortas ofta ref. och finns i slutet av respektive kapitel.

Remission
Period då symptomen avtar eller försvinner helt.

Sköldkörtel
Organ i halsen som frisätter hormoner i blodomloppet.

Tremor
Darrningar eller skakningar

Trigger
Någon utlösande faktor som kan framkalla uppträdande/återuppträdande av symptom

Återfall
Återuppträdande av symptom efter en period utan symptom.